ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Tất cả doanh nghiệp Việt Nam không vi phạm pháp luật Việt Nam, nước ngoài và các luật khác điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tự nguyện tuân thủ Thể lệ Chương trình.

Các doanh nghiệp được đề cử từ Sở, ban, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng hoặc được độc giả của Tạp chí Kinh tế Việt Nam đề cử đều có thể đăng ký tham gia chương trình.

TIÊU CHÍ BÌNH XÉT THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

Thương hiệu Mạnh Việt Nam được bình chọn dựa trên 05 tiêu chí cơ bản sau:

STT

Các tiêu chí

Thang điểm

1

Kết quả kinh doanh

30

2

Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu

15

3

Thực thi trách nhiệm của doanh nghiệp

15

4

Phát triển Doanh nghiệp xanh và bền vững

20

5

Ứng dụng chuyển đổi số

20

Tổng điểm

100

QUY TRÌNH BÌNH CHỌN

Tiếp nhận và tổng hợp/phân loại Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình (ứng cử và đề cử): đến hết ngày 15/09/2022

Ban Thư ký Chương trình tiếp nhận các hồ sơ đăng ký và giới thiệu đề cử doanh nghiệp tham gia chương trình. Căn cứ Thể lệ và các tiêu chí bình xét chương trình Thương hiệu Mạnh năm 2022 đã được ban hành, Ban thư ký lựa chọn những doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình, tập hợp thêm thông tin có liên quan (về thực hiện trách nhiệm thuế, tín dụng, trách nhiệm với người lao động, môi trường và cộng đồng của doanh nghiệp), trình Ban tổ chức và Hội đồng tư vấn xem xét và bình xét sơ khảo.

Tổ chức bình xét sơ khảo Hồ sơ tham gia Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022: từ ngày 15/9/2022 – 20/9/2022

Ban tổ chức ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, đại diện các hiệp hội ngành hàng, chuyên gia nghiên cứu thị trường và thương hiệu. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tham gia vào quá trình nghiên cứu, tư vấn, đánh giá thông tin của các ứng viên tham gia chương trình Thương hiệu Mạnh năm 2022. Bình xét sơ khảo sẽ được tổ chức thông qua cuộc họp chính thức giữa Ban tổ chức và Hội đồng tư vấn.

Hội đồng sơ khảo sẽ lựa chọn tối đa 150 hồ sơ để tiến hành bình chọn chung khảo. Hoạt động thẩm định tại doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo hình thức chọn đại diện theo ngành hàng, lĩnh vực hoạt động và khu vực kinh tế trong tổng số 150 hồ sơ. Hoạt động thẩm định sẽ được tiến hành tại doanh nghiệp theo chương trình làm việc có sự tham gia của đại diện Ban tổ chức, Hội đồng tư vấn và Hội đồng bình chọn.

Danh sách sơ tuyển được đăng công khai trên các ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đặc biệt trên Landing Page bình chọn trực tuyến thuonghieumanh.vetmedia.vn và tiếp tục nhận bình chọn từ bạn đọc các ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam và VnEconomy.

Tổ chức thẩm định thực tế: từ ngày 20/9/2022 – 25/9/2022

Ban Thư ký triển khai công tác liên hệ tới các địa phương và doanh nghiệp trong danh sách thẩm định. Ban tổ chức ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định gồm đại diện Ban tổ chức, Ban thư ký, Ban tư vấn. Hội đồng Thẩm định triển khai công tác thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp.

Các đoàn thẩm định thực tế có trách nhiệm thẩm định, xác định tính chính xác của các hồ sơ tham dự, nắm bắt thêm thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo kết quả trình lên Hội đồng bình chọn chung tuyển.

Tổ chức bình chọn chung tuyển: từ ngày 25/9/2022 – 30/9/2022

Căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của năm tổ chức Chương trình, Ban tổ chức ra quyết định thành lập Hội đồng bình chọn chung tuyển do Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam làm chủ tịch và các thành viên đại diện gồm: Ban tổ chức, Hội đồng tư vấn, Nhà báo theo dõi ngành, và mời một số cơ quan, tổ chức liên quan theo đề xuất của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Hội đồng bình chọn chung tuyển căn cứ vào 1) các tiêu chí, bình chọn; 2) ý kiến tư vấn bình xét từ Hội đồng tư vấn; 3) bình chọn của độc giả trên các kênh trực tiếp và trực tuyến; 4) Báo cáo Thẩm định thực tế để chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu nhất đạt Doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2021-2022.

Từ 150 Hồ sơ vòng sơ khảo, Hội đồng Bình chọn chung tuyển tiến hành bình xét, chọn TOP 100 thương hiệu Mạnh Việt Nam theo 10 nhóm ngành/lĩnh vực kinh tế và TOP 10 Thương hiệu Mạnh Quốc gia 2021-2022.

Danh sách các Doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh Việt Nam sẽ được niêm yết và đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế Việt Nam cùng các kênh truyền thông số.